• บริการด้านกฎหมายธุรกิจ ได้แก่ ให้คำปรึกษาและคำแนะนำทางกฎหมาย ตรวจวิเคราะห์ วางระบบและร่างสัญญา จัดทำเอกสารทางกฎหมาย รวมทั้งให้บริการทางกฎหมายอื่นๆ เกี่ยวกับกิจกรรมทางธุรกิจต่างๆ แก่องค์กรธุรกิจทุกประเภท
  • บริการด้านอรรถคดี ได้แก่ รับดำเนินคดี ว่าต่าง แก้ต่าง และให้บริการด้านอรรถคดีทุก ประเภททั่วราชอาณาจักร รวมทั้งการบังคับคดีให้เป็นไปตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาล
  • บริการบังคับคดี ได้แก่ การติดตามทวงถามเจรจาให้ลูกหนี้ชำระหนี้โดยไม่ต้องดำเนินคดี การ สืบหาตัวของลูกหนี้ การสืบหากรรมสิทธิ์ที่ดินและทรัพย์สินอื่นๆ ของลูกหนี้ ติดตามสืบจับตัว ลูกหนี้หรือจำเลยในคดีอาญา ดำเนินการบังคับคดีให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลและกฎหมาย เช่น การยึดและอายัดทรัพย์ การขายทอดตลาดทรัพย์ และรับเงินจากการขายทอดตลาดทรัพย์ เป็นต้น
  • บริการอื่นๆ ได้แก่ จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน ? บริษัทจำกัด จดทะเบียนพาณิชย์ จดทะเบียน เครื่องหมายการค้า ขออนุญาตทำร้านอาหาร เป็นต้น