• จัดทำหนังสือเชิญประชุม พร้อมวาระการประชุม
  • จัดทำเอกสารประกอบการประชุม
  • จัดทำเอกสารลงทะเบียนและใบลงคะแนนเสียง
  • จัดเตรียมสถานที่ประชุม พร้อมประชุมทีมงานสำหรับการจัดประชุม
  • ดำเนินการประชุมตามวาระการประชุม และจัดทำรายงานการประชุม
  • รวมรวมเอกสาร และยื่นเอกสารจดทะเบียนต่อสำนักงานเขตที่ดินพื้นที่