การจัดการอาคารและทรัพย์ส่วนกลาง

 • ควบคุม ดูแลการใช้ประโยชน์พื้นที่ของอาคารและทรัพย์ส่วนกลางให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 • เสนออนุมัติปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารและทรัพย์ส่วนกลางให้เหมาะสมกับการใช้งาน
 • ให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะตลอดจนการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการว่าจ้างผู้รับเหมา เพื่อ การบำรุงรักษาเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ การปรับปรุงอาคารสถานที่ หรือผู้บริษัทคู่สัญญาต่าง ๆ
 • ให้คำแนะนำตลอดจนการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำประกันภัยของอาคาร รวมถึงการ เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในกรณีเกิดเหตุในเรื่องต่าง ๆ
 • เสนอปรับปรุงข้อบังคับ หรือระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารของนิติบุคคลอาคารชุดฯ ให้ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย รวมถึงการบังคับใช้ข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ ให้เป็นไปตามความ เหมาะสมกับสถานการณ์
 • ดำเนินการควบคุม ดูแล และตรวจสอบให้เจ้าของร่วม ผู้ใช้ประโยชน์อาคาร หรือผู้รับเหมา ให้ปฏิบัติ ตามระเบียบข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับอาคารโดยเคร่งครัด
 • ดำเนินการควบคุม ดูแล ตรวจสอบ และประเมินผล การปฏิบัติหน้าที่ของคู่สัญญาของนิติบุคคล อาคารชุด ให้ปฏิบัติตามสัญญาที่ได้จัดทำไว้ต่อกัน
 • การติดต่อประสานงาน รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับเจ้าของร่วมและผู้ใช้ประโยชน์ห้องชุด
 • ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอกทั้งภาคเอกชน และหน่วยงานราชการ

การจัดการด้านบัญชี การเงิน

 • จัดทำงบประมาณรายรับ-รายจ่ายสำหรับการบริหารเสนออนุมัติดำเนินการ ตลอดจนการควบคุม และให้มีการใช้จ่ายภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้รับ
 • ออกใบแจ้งหนี้ และเรียกเก็บค่าใช้จ่ายส่วนกลาง หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมถึงการติดตามทวงถาม ให้มีการชำระค่าใช้จ่ายตามระยะเวลาที่กำหนด
 • การนำเงินที่ได้รับจากการเรียบเก็บค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เข้าบัญชีของนิติบุคคลอาคารชุดฯ
 • การจัดทำสรุปรายรับ ? รายจ่าย พร้อมปิดประกาศตามกฎหมายกำหนด
 • จัดทำงบดุลตามหลักการบัญชีทั่วไป รวมถึงประสานงานผู้ตรวจสอบบัญชีอนุญาตตรวจสอบตามที่ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ไว้แล้ว และเสนอรับรองจากที่ประชุมใหญ่ภายใน 120 วันตาม กฎหมายกำหนด
 • การเสนอแนะในเรื่องการนำเงินฝากธนาคารหรือสถาบันการเงินที่ให้ประโยชน์สูงสุด
 • การจัดทำและยื่นแบบแสดงรายการภาษีต่าง ๆ ของนิติบุคคลอาคารชุดฯ ตามที่กฎหมายกำหนด

การจัดการด้านงานระบบของอาคาร

 • ดำเนินการควบคุมดูแล ตรวจสอบ ซ่อมแซมทั่วไป และบำรุงรักษาระบบงานวิศวกรรมต่าง ๆ ของ อาคารให้อยู่ในภาพเหมาะสมกับการใช้งาน และให้มีอายุการทำงานที่ยาวนานตามมาตรฐาน
 • ดำเนินการควบคุม ดูแล ตรวจตราให้เจ้าของร่วม ผู้ใช้ประโยชน์อาคารใช้งานระบบวิศวกรรมให้ เป็นไปตามตามข้อกำหนดและมาตรฐาน
 • ดำเนินการควบคุม ดูแล ตรวจสอบผู้รับเหมาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานระบบไฟฟ้า งานประปา สุขาภิบาล งานโทรศัพท์ งานปรับอากาศ เป็นต้น ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานในแต่ละด้านอย่าง เคร่งครัด
 • ให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะ ตลอดจนดำเนินการใด ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อระบบงานวิศวกรรม อาคารตามความจำเป็น รวมทั้งว่าจ้างผู้รับเหมาเพื่อบำรุงรักษาเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ของระบบ งานวิศวกรรมอาคาร
 • ติดต่อประสานงานกับบริษัทผู้รับเหมาภายนอก หรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อกับระบบงาน วิศวกรรม
 • ดำเนินการในเรื่องอื่น ๆ เกี่ยวกับระบบงานวิศวกรรมตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

การประจัดประชุม และงานธุรการทั่วไป

 • จัดเตรียม และจัดการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมใหญ่ รวมถึงการจัดทำรายงานการ ประชุม รวมถึงการนำมติที่ประชุมเพื่อจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานที่ดิน (ถ้ามี)
 • ดำเนินการงานธุรการทั่วไป ประกอบด้วยการจัดพิมพ์เอกสาร การจัดเก็บ การจัดส่ง การรับ เอกสาร การติดต่อประชาสัมพันธ์กับเจ้าของร่วมและผู้ใช้ประโยชน์อาคาร
 • ดำเนินการจัดเตรียมแบบฟอร์มเอกสารต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับการบริหารงานของอาคารชุดฯ
 • ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอกทั้งภาคเอกชน และหน่วยงานราชการ
 • ดำเนินการในเรื่องอื่น ๆ เกี่ยวกับการประชุมและงานธุรการทั่วไปตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

การเสนอแนะเกี่ยวกับการบริการ การจัดกิจกรรม

 • ให้ข้อเสนอแนะเรื่องการจัดบริการเจ้าของร่วมและ ผู้ใช้ประโยชน์อาคาร
 • ให้ข้อเสนอแนะเรื่องการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับเจ้าของร่วม และผู้ใช้ประโยชน์อาคาร
 • ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าของร่วมและผู้ใช้ประโยชน์อาคาร