• ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการวางระบบงานบริหารอาคารชุด และหมู่บ้านจัดสรร
  • ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการว่าจ้างงานบริการต่าง ๆ ของอาคารชุด และหมู่บ้านจัดสรร
  • ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำงบประงาน รายรับ รายจ่ายอาคารชุด และหมู่บ้านจัดสรร
  • ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการและการประชุมใหญ่
  • ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการร่างข้อบังคับ และระเบียบของอาคารชุดและหมู่บ้านจัดสรร
  • ฝึกอบรมบุคคลกรให้กับอาคารชุดและหมู่บ้านจัดสรร
  • ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจดทะเบียนอาคารชุดและหมู่บ้านจัดสรร