บริษัท วิลล์คอน เมเนจเม็นท์ จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือของกลุ่มเพื่อนนักบริหารชุมชน และบริหารทรัพย์สินที่มีโอกาสร่วมงานกันในสถานที่ และบริษัทต่าง ๆ โดยนำประสบการณ์ของแต่ละท่านมาหล่อหลอมรวมกันเป็นนโยบายเพื่อ พัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ และมีแนวคิดเรื่องการบริหารชุมชม และบริหารทรัพย์สินที่มีความสอดคล้องตรงกันภายใต้แนวคิดเรื่องการบริการ “ใส่ใจดูแลบ้านคุณ ดุจบ้านเรา”

ด้วยประสบการณ์ด้านบริหารทรัพย์สินของที่ปรึกษากรรมการและคณะกรรมการ รวมถึงทีมงานฝ่ายบริหารของบริษัทแต่ละท่านที่มีไม่น้อยกว่า 10 ปี จึงมีความมั่นใจว่า จะสามารถให้บริการผู้มีอุปการคุณที่ตัดสินใจให้บริษัท เป็นผู้ให้บริการในด้านต่าง ๆ? ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

งานบริการของเรา