วิลล์คอน เมเนจเม็นท์ จำกัด

img_condominium

บริษัท วิลล์คอน เมเนจเม็นท์ จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือร่วมใจของเพื่อน ๆ และพี่ ๆ ที่ได้มีโอกาสร่วมงานกันในโอกาส สถานที่ และบริษัทต่าง ๆ โดยมีความเห็นร่วมกันว่า พวกเราอยากมีธุรกิจเป็นของตนเองเพื่อให้เกิดความมั่นคงในอาชีพการงานของตน เองและครอบครัวอันเป็นที่รัก โดยมีโอกาสได้นำประสบการณ์ของแต่ละท่านมาหล่อหลอมรวมกันเป็นนโยบายเพื่อ พัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและดูแลสังคมที่บริษัทฯได้รับโอกาสให้เป็นผู้ ให้บริการ และเมื่อพวกเรามีความมั่นคงในอาชีพของตนเองแล้ว มีความมุ่งหวังที่จะได้โอกาสตอบแทนสังคมได้มากยิ่งขึ้น ด้วยประสบการณ์ด้านบริหารทรัพย์สินของที่ปรึกษากรรมการและคณะกรรมการ รวมถึงทีมงานฝ่ายบริหารของบริษัทแต่ละท่านที่มีไม่น้อยกว่า 20 ปี จึงมีความมั่นใจว่าจะสามารถให้บริการผู้มีอุปการคุณที่ตัดสินใจให้บริษัท เป็นผู้ให้บริการในด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ